Обявление за ОС на ЛК Силистра

07 Mar, 2015

Управителния съвет на СНЦ "Лайънс клуб - Силистра", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 08.04.2015 г. от 17.00 часа в гр. Силистра, частната зала на ресторант „Мерси” при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през мандат 2014/2015.

2. Приемане на финансовия отчет на сдружението за периода 2014/2015 г.

3. Приемане на програма за дейността на сдружението през 2015/2016 г.

4. Избор на Председател и Управителен съвет за мандат 2015/2016.

4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред от 18.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Коментари (0)

Вашият коментар :