Общо събрание на СНЦ Лайънс клуб - Силистра

03 Feb, 2016

Управителния съвет на СНЦ "Лайънс клуб - Силистра", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 23.03.2016 г. от 17.30 часа в гр. Силистра, ул. "Климент Охридски" №2 бистро Мерси – частна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през мандат 2015/2016.

2. Приемане на програма за дейността на сдружението през 2016/2017 г.

3. Избор на Председател и Управителен съвет за мандат 2016/2017 г.

4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред от 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

02.02.2016 г.

Коментари (0)

Вашият коментар :